Vsakování vod

Společnost GeoEko, s. r. o. vypracovává odborné hydrogeologické posudky pro posouzení vsakování srážkových vod pro rodinné domy a průmyslové areály, a dále hydrogeologické posudky pro vsakování odpadních vod z domovních ČOV, pro které také zpracováváme projektovou dokumentaci.

Srážkové a odpadní vody jsou vsakovány do vod podzemních nepřímým způsobem, kdy takové vypouštění je možné pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, kdy tato osoba posuzuje vliv vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod a posouzení možnosti zneškodňování srážkových nebo odpadních vod.

Hydrogeologický posudek shrnuje a vyhodnocuje výsledky průzkumu a posouzení možnosti zneškodňování srážkových či odpadních vod z projektované stavby, kdy samotnému zhodnocení předchází terénní rekognoskace lokality, kdy je na pozemku provedena sonda úzkoprofilovou vibrační vrtnou soupravou a následně je na sondě realizována nálevová zkouška, provedena dle normy ČSN 75 9010 s proměnnou hladinou vody. Terénní průzkum zahrnuje i obhlídku okolí se záměrem ověření výskytu vodních zdrojů v okolí místa vypouštění.

Provedené zhodnocení slouží jako podklad pro zpracování příslušné části projektové dokumentace stavby a jako podklad pro splnění legislativních požadavků na zneškodňování srážkových a odpadních vod, tak jak to vyžaduje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).

Poptejte nezávazně naše službyOdesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro možnost odpovědi na tento dotaz. Údaje neslouží k dalším účelům.

Zpracování údajů
© GeoEko, s.r.o. | Web od zelene.kiwi