Vsakování srážkových vod

V současné době jsou stavebníci při provádění staveb nebo jejich změnách nebo změnách jejich užívání povinni zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (§ 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001).

Společnost GeoEko provádí geologický průzkum pro vsakování srážkových vod podle normy ČSN 75 9010 a pro vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb pro bydlení. Geologický průzkum provádí v rozsahu orientačního, podrobného nebo doplňkového geologického průzkumu pro vsakování. Propustnost horninového prostředí v terénu zjišťuje vsakovacími zkouškami prováděnými na průzkumných vrtech (sondách), které mají za cíl simulovat činnost vsakovacího zařízení. Výsledkem vsakovací zkoušky je stanovení koeficientu vsaku kv v m/s, který charakterizuje vsakovací schopnost zkoumaného horninového prostředí na dané lokalitě. Na základě výsledků geologického průzkumu je navrhnuto vhodné povrchové a podzemní vsakovací zařízení.

Zasakování odpadních vod

Zpracováváme hydrogeologické posudky pro záměr investora vsakovat odpadní vody do půdních vrstev, tak jak to vyžaduje zákon č. 254/2004 Sb., o vodách, § 7, kdy takové vypouštění je možné jen na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, kde tato osoba posoudí vliv vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod. 

Předmětem posudku je vyhodnocení místních hydrogeologických poměrů a schopnost vsakovat předčišté odpadcí vody do půdního profilu včetně konečného návrhu velikosti vsakovacího zařízení.

Nabídka vsakovacích bloků

Pokud se rozhodnete řešit vsakování srážkových vod pomocí vsakovacích bloků, nabízíme vám prodej polypropylenových vsakovacích bloků o rozměrech 54x54x55 cm. Tyto bloky se dělají i v pojezdovém provedení. Pro konkrétní cenovou nabídku nám zavolejte, nebo napište. Ukázka bloků a práce s nimi je ve fotogalerii.