Projektování a budování nových vodních zdrojů

Vodní zdroje
Nabízíme kompletní služby v oblasti budování nových vodních zdrojů, od hydrogeologického průzkumu až po plné vyzbrojení, včetně hydrogeologických posudků, návrhu ochranných pásem vodních zdrojů, vzorkování podzemních a povrchových vod, a jejich dlouhodobý monitoring.

Zajišťujeme veškeré úkony stanovené legislativními předpisy, jako je legalizace odběrů vod, zpracování hlášení pro vodoprávní úřady, zpracování provozních řádů a zastupování ve věci jednání se zástupci na ochranu životního prostředí.

 

Hydrogeologické posudky, závěrečné zprávy, čerpací zkoušky

Vodní zdroje
Zpracováváme hydrogeologické posudky pro odběr podzemních vod, vypouštění odpadních vod a vsakování srážkových vod. Dále navrhujeme ochranná pásma vodních zdrojů a zpracováváme závěrečné zprávy k hydrogeologickému průzkumu.

 

Odběr vzorků vod a zemin

Vodní zdroje
Provádíme odběr vzorků povrchových, podzemních a odpadních vod a výsledky porovnáváme s hodnotami danými právními a jinými požadavky. Pro naše klienty vedeme průběžnou databázi výsledků pro jednotlivá odběrná místa a sledujeme platnost rozhodnutí. Výsledky zpracováváme pro hlášení do systému ISPOP.

Provádíme odběr vzorků povrchových, podzemních a odpadních vod a výsledky porovnáváme s hodnotami danými právními a jinými požadavky. Pro naše klienty vedeme průběžnou databázi výsledků pro jednotlivá odběrná místa a sledujeme platnost rozhodnutí. Výsledky zpracováváme pro hlášení do systému ISPOP.
 

 

Zkoušky těsnosti nádrží náhradním způsobem

Vodní zdroje
Provádíme zkoušky těsnosti nádrží náhradním způsobem dle ČSN 750905, ČSN 756909. Vyrábíme a dodáváme technologie na odstraňování radonu z vody, alifatických chlorovaných uhlovodíků a sulfidu z vody.