Vedení agendy podnikové ekologie

Společnost GeoEko nabízí kompletní vedení podnikové agendy v oblasti ochrany životního prostředí včetně vypracování veškeré provozní dokumentace požadované z hlediska plnění legislativních požadavků na poli ochrany životního prostředí.

Nabízíme poradenskou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí a provádíme na pracovišti zákazníka pravidelné kontroly a interní audity EMS s návrhem nápravných opatření a doporučení. Uvedeme vaši provozovnu do souladu s legislativními požadavky OŽP. Zastoupíme vás ve věci jednání se zástupci na ochranu životního prostředí.

Pomůžeme vám při tvorbě dokumentů a při přípravě na audit podle normy ČSN EN ISO 14001.

Vedení průběžné evidence odpadů a hlášení do ISPOP

Nabízíme vedení průběžné evidence odpadů a provádíme roční hlášení o produkci odpadů do ISPOP. Dodáme správné označení shromažďovacích nádob na odpady a identifikační listy nebezpečných odpadů (vyhláška 383/2001 Sb.).

Plnění povinností vyplývající ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Od 1.10.2015 je v účinnosti nový zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií. Podle nového zákona dojde k revizi zařazení provozovatelů spadajících do režimu tohoto zákona a jejich bezpečnostních dokumentací, majících předcházet vzniku závažných havárií způsobených chemickými látkami a směsmi.

Do 1. 10. 2016  mají povinnost se zařadit noví provozovatelé a do 2 let mají povinnost předložit návrh bezpečnostní dokumentace. Stejně tak do roka od účinnosti mají provozovatelé povinnost aktualizovat Protokoly o nezařazení objektu do režimu závažných havárií. Stávající provozovatelé mají dle nového zákona provést nové zařazení a aktualizovat bezpečnostní dokumentaci do 1. června 2016.

Základní povinností provozovatele nebo uživatele objektu dle § 3, odst. 2 je:

a) zpracovat seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu (dále jen „seznam“),

b) na základě seznamu provést součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

c) na základě seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu zpracovat protokol uvedený v § 4 odst. 1, nebo navrhnout zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B za podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2. 

Hodnocení rizik ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.

Hodnocení rizik ekologické újmy je povinným podkladem pro stanovení výše finančního zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření ekologické újmy. Povinnost zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy a zabezpečit finanční zajištění má provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze 1 zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě.

Zpracování základní zprávy dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

Nabízíme zpracování Základní zprávy dle § 4a, zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci. Povinnost zpracovat základní zprávu se vztahuje na provozovatele, v jehož zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod.

Vypracování havarijních plánů dle zákona č. 254/2001 Sb.

Zpracování havarijního plánu dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb. (včetně vyhotovení situačních plánků a havarijních karet pro vyvěšení a dále projednání a zajištění schválení havarijního plánu příslušným vodoprávním úřadem).